Genom att utnyttja kunskapen om kvantfysik har forskare lyckats skicka information flera kilometer utan att faktiskt flytta någon materia.

Det är forskare i den Kanadensiska staden Calgary som lyckats kvantteleportera ett foto 8,2 km genom fenomenet kvantsammanflätning, som innebär att det som sker med en partikel kan påverka en annan, även om de är långt ifrån varandra. Det fungerar som så att fotoner och andra elementarpartiklar har en egenskap som kallas spinn och beskriver hur partikeln ser ut i olika riktningar.

Genom att mäta spinntillståndet hos en sammanflätad partikel kan man påverka den andras tillstånd. På detta sätt kan sammanflätade protoner förbli sammanflätade, oavsett tillstånd så att signaler kan skickas genom att bestämma en kvantpartikels spinn.